Zásady ochrany osobních údajů

Informační memorandum

(informace o zpracování osobních údajů)


České Švýcarsko, o. p. s. („OPS“) dbá́ o ochranu vašich osobních údajů a zavázal se tyto údaje chránit v souladu s transparentností, etickými informačními postupy a platnými zákony na ochranu osobních údajů̊, včetně Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (dále jen GDPR) a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

Hlavní činností OPS je koordinace, podpora a šetrný rozvoj cestovního ruchu v regionu České Švýcarsko, a to z důvodu všeobecně akceptované prospěšnosti turismu. V rámci těchto aktivit je OPS zpracováváno množství osobních, zejména kontaktních údajů. Podpora hospodářských, sociálních a kulturních práv je zakotvena ústavou i mezinárodními smlouvami. Podpora lokální ekonomiky skrze cestovní ruch je prostředkem k dosažení lepší úrovně těchto práv.

Cíl regulace nakládání s osobními údaji

Cílem OPS je zajistit maximální ochranu vašich osobních údajů při jejich zpracovávání. Ať jste OPS své osobní údaje svěřili na základě smlouvy nebo souhlasu, či je OPS získal ze zákona, postup OPS při jejich ochraně ctí ta samá pravidla:

 1. minimalizovat jejich nutný rozsah,
 2. chránit je a kontrolovat přístup k nim,
 3. vymazat je, když už nejsou aktuální a potřebné.

Konkrétní zásady a postupy při zpracování

1. Předmět:

Tento dokument vysvětluje způsob shromažďování a používání osobních údajů. Osobní údaje jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, tj. osoby, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat prostřednictvím odkazu na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o umístění, on-line identifikátor, nebo odkazu na jeden či více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

Osobní údaje OPS shromažďuje různými způsoby během své činnosti, a to jak on-line, tak off-line. Ke shromažďování údajů dochází při výkonu činností OPS, nebo při nákupu zboží či služeb, při uzavírání smluv nebo komunikaci s občany a ostatními subjekty, nebo při návštěvách a používání webových stránek OPS.

2. Správce osobních údajů:

České Švýcarsko, o. p. s.

Křinické nám. 1161/10

407 46 Krásná Lípa

IČ: 25436911   DIČ: CZ25436911

Datová schránka: jwt8a4m

V případě žádosti o naplnění vašich práv v oblasti osobních údajů se obracejte na kontaktní osobu:

Jan Šmíd, ředitel
Křinické nám. 1161/1
407 46 Krásná Lípa

Tel.: +420 777 819 184
e-mail: jan.smid@ceskesvycarsko.cz

Ze žádosti musí být zřejmé, že je žádost určena OPS a že se žadatel domáhá uplatnění práva Subjektu údajů podle nařízení GDPR.

Subjekt údajů uvede v žádosti údaje, podle nichž lze žadatele identifikovat, to jest zejména jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště a datum narození. 

3. Kategorie osobních údajů:

OPS zpracovává pouze takové údaje, které potřebuje pro účely své činnosti. 

Mezi osobní údaje, které OPS může shromažďovat a zpracovávat, patří mimo jiné:

 • základní identifikační a kontaktní údaje fyzických osob – jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště, kontaktní adresa,
 1. Pokud si u nás např. objednáte zboží či služby (např. vouchery na ubytování, zboží z eshopu, zasílání newsletterů), potřebujeme od vás údaje, které jsou v objednávkovém a poptávkovém procesu označené jako povinné (jedná se především o vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, telefonní a emailovou adresu). Pokud bychom tyto údaje neměli, nemohli bychom vám zboží správně doručit, či nabídnout adekvátní služby. Dále pro účely prodeje zboží či služeb potřebujeme vaši e-mailovou adresu, na kterou vám zašleme potvrzení objednávky, které zároveň slouží jako potvrzení uzavřené kupní smlouvy, a kopii obchodních podmínek a reklamačního řádu.
 2. Při objednání zboží či služeb můžete vyplnit i nepovinné údaje. Ty nám pomáhají k lepšímu a efektivnějšímu splnění uzavřené smlouvy. Např. při vyplnění vašeho telefonního čísla vám můžeme zaslat informaci o doručení zboží apod. Nepovinné údaje nám poskytujete dobrovolně.
 3. V případě poptávky služeb dalších partnerů (ubytování, zážitky) jsou Vámi poskytnuté údaje předány danému partnerovi k vyřízení poptávky.
 • v případě podnikajících FO a PO - internetové stránky, IČ, sídlo, případně jiné údaje nutné pro fakturace podle platných právních předpisů, pracovní postavení a životopisy zástupců těchto podnikajících právnických osob případně jejich manažerů, stanovy společností, zápisy z jednání
 • informace, které nám poskytnete při vzájemné korespondenci a komunikaci - pokud se na nás obrátíte telefonicky či nám napíšete zprávu, budeme vaše osobní údaje uvedené v této komunikaci také zpracovávat,
 • fotografie –fotografie z výstav, workshopů nebo akcí obdobného charakteru.
 • údaje, jejichž zpracování nám ukládá zákonná povinnost,
 • informace potřebné́ k zajištění bezpečnosti a ochrany majetku, jedná se např. o soubory cookies nebo údaje o prohlížení webových stránek, apod.

Poskytujete-li nám osobní údaje třetích osob, je vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.

Osobní údaje získáme z různých zdrojů, zejména od jejich původců, jejich zástupců, případně od osob oprávněných s těmito údaji disponovat a dále je poskytovat. V některých případech, zejména dojde-li ke zpracování pro ochranu našich práv v případě soudního či jiného sporu získáváme osobní údaje také z veřejně dostupných zdrojů, rejstříků a evidencí a od třetích stran, které jsou oprávněny k přístupu a zpracovávání vašich osobních údajů.

4. Právní základ pro zpracování osobních údajů:

Zpracování vašich osobních údajů je vždy podloženo právním základem, kterým je:

 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • v případě nakládání s veřejnými prostředky (např. poskytování dotací z veřejného rozpočtu) dále: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávních celků, a další sektorová legislativa;
 • zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je Subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto Subjektu údajů - velkou část vašich osobních údajů potřebujeme k tomu, abychom s vámi vůbec mohli uzavřít kupní či jinou smlouvu ohledně zboží či služeb, které si u nás chcete zakoupit. Jakmile je smlouva uzavřena, tak vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom vám řádně doručili zakoupené zboží, popř. abychom vám řádně poskytli zakoupené služby. Na základě tohoto právního důvodu tedy zpracováváme především údaje fakturační a doručovací;
 • udělení souhlasu Subjektem údajů se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;
 • zpracování nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů Subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
 • zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody Subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je Subjektem údajů dítě. Těmito zájmy jsou zejména ochrana práv OPS, zejména ochrana reputace a dobrého jména, ochrana majetku OPS, jejich zaměstnanců, vymáhání pohledávek apod.

5. Základní účely zpracování osobních údajů:

Každé zpracování osobních údajů má svůj účel. Pokud osobní údaje nepotřebujeme, nezpracováváme je. Základními účely zpracování osobních údajů jsou:

 • zajištění interních procesů OPS;
 • administrace smluvní závazkové agendy;
 • plnění účetních a daňových povinností,
 • zasílání newsletterů a aktualizace a administrace webových stránek;
 • administrace kontrolních procesů,

Obecně se účely zpracování osobních údajů rozlišují na

Účely k nimž GDPR nevyžaduje váš souhlas

 • Jedná se o zejména o zpracování v rámci plnění zákonných či smluvních povinnosti, popř. pro zpracování nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů. V daném případě bude OPS takto využívat především údaje o smluvních partnerech z důvodů plnění smlouvy, vedení účetnictví a plnění daňových povinností, komunikace a koordinace činností souvisejících s cestovním ruchem:
 • Nákup zboží a služeb: v prvé řadě zpracováváme vaše osobní údaje k tomu, abychom řádně zpracovali Vaší poptávku či objednávku. Pokud nastanou jakékoliv problémy, díky vašim osobním údajům víme, na koho se můžeme obrátit.
 • Péče o zákazníky: pokud se na nás obrátíte s nějakým dotazem/problémem, musíme k jeho zodpovězení/vyřešení zpracovávat vaše údaje. V některých případech mohou být osobní údaje předány i třetím subjektům (např. dopravci zboží).
 • Uživatelský účet: díky osobním údajům, které nám poskytnete ve svém uživatelském profilu, se vám zpřístupní řada užitečných funkcí (např. pokud uvedete své tel. číslo, můžeme vás snadno informovat o tom, kdy vám bude objednávka doručena). Vámi zadané údaje přitom můžete kdykoliv změnit, a to s výjimkou e-mailové adresy, která slouží pro přístup k vašemu uživatelskému účtu.
 • Mezi účely, k nimž GDPR nevyžaduje váš souhlas, patří také ochrana našich oprávněných zájmů. Těmi jsou:
 • ochrana majetku a bezpečnosti – z důvodu ochrany našeho majetku a majetku, života a zdraví zaměstnanců, jakož i dalších osob, před protiprávním jednáním, ale i v rámci prevence a objasňování civilních deliktů, přestupků či trestných činů může rovněž dojít ke zpracování vašich osobních údajů; pod tento zájem řadíme i zajištění bezpečného průběhu pořádaných akcí.
 • ochrana práv OPS a vymáhání pohledávek – vaše osobní údaje můžeme rovněž zpracovávat z důvodu, že je potřebujeme k uplatnění našich práv a právních nároků (např. v případě, že vůči nám budete mít neuhrazenou pohledávku). Dále můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i z důvodu, že je potřebujeme pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci a z dalších obdobně závažných důvodů.
 • zlepšování našich služeb - pomocí historie vašeho chování na webu dokážeme nabídnout relevantnější nabídky dalších informací a služeb, tedy obsah, který je pro vás zajímavý. Na základě oprávněného zájmu takto zpracováváme zejména osobní údaje, které zpracováváme automaticky a cookies. K optimalizaci prvků na webu můžeme využívat také nástroje Google Analytics a Facebook Analytics.
 • usnadnění a urychlení komunikace – pro komunikaci s veřejností využíváme zpravidla e-mailovou adresu, případně i telefonické spojení.
 • plnění povinností vyplývajících z projektů financovaných z národních či evropských fondů za účelem kontroly efektivního nakládání s finančními prostředky.
 • Prezentace dobrého jména OPS a kraje a ochrana jejich pověstí.
 1. Ve všech těchto případech jde o zpracování na základě titulu oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Ve všech těchto případech vám přísluší právo vznést námitku podle čl. 21 GDPR.

Účely k nimž GDPR vyžaduje váš souhlas

 • Pro účely zasílání obchodních sdělení (např. odebírání newsletterů, či přihlášení do soutěží pořádaných OPS) zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu. V každém případě však platí, že můžete takovouto marketingovou komunikaci z naší strany jednoduše zakázat tím, že v daném emailu kliknete na tlačítko odhlásit. Tato zpracování jsou zcela dobrovolná a záleží pouze na vás, zda na ně přistoupíte:
 • Marketingová činnost: pokud se přihlásíte k našemu newsletteru bude Vaše emailová adresa použita k zasílání informativních sdělení o regionu. Z newsletteru s můžete kdykoliv odhlásit
 • poskytování informací ohledně pořádaných konferencí, workshopů nebo akcí obdobného charakteru
 • zveřejňování fotografií v tištěných médiích;
 • zpracování osobních údajů pro účely zařazení do soutěže a zaslání případné výhry
 1. Pokud nám udělíte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat prostřednictvím kontaktní osoby.

6. Příjemci osobních údajů:

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost a rozsah jejich předání veřejným a soudním orgánům, úřadům či institucím není OPS uložena právním předpisem, anebo k tomu Subjekt údajů neudělil souhlas. V případech, kdy je to přípustné podle zákona, může OPS tyto údaje poskytovat také třetím stranám, pokud je to nutné k prokazování, uplatňování nebo ochraně právních nároků.

 • Doručení zboží: vámi zvolený dopravce by vám nikdy nebyl schopen doručit objednané zboží, pokud bychom mu mj. nepředali údaje, kam a komu konkrétně má zboží doručit. Tyto údaje dopravci předáme podle toho, jak je vyplníte v objednávce. Takto předané údaje zahrnují především vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat, a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu předáme, oprávněn zpracovávat je pouze pro účely doručení zboží a poté osobní údaje bezodkladně smazat.
 • Platební karty: naše společnost nemá údaje o platebních kartách, kterými u nás platíte. Údaji o vašich platebních kartách disponuje pouze zabezpečená platební brána a příslušná bankovní instituce.
 • Poptávkový formulář služeb třetích stran: Náš internetový portál umožňuje poptávat služby ověřených partnerů v regionu. V případě, že vyplníte poptávkový formulář služby třetí strany, pak obsah tohoto formuláře předáme v elektronické formě danému subjektu.
 • Rezervace e-kol a průvodcovských služeb na portálu planyo: Rezervace e-kol a průvodcovských služeb naší společnosti jsou prováděny pomocí rezervačního systému Planyo. Veškeré Vámi poskytnuté údaje pak používáme k vyřízení dané objednávky a vztahují se na ně stejná pravidla a práva jako na data shromažďovaná naším webem.
 • Osobní údaje subjektů a jejich zástupců jsou předávány příjemcům nebo zpracovatelům v případech, kdy to vyžadují právní předpisy. Jedná se o předávání orgánům veřejné moci, soudům, kontrolním orgánům, popř. společnostem, které správce pověří činností, pro kterou je zpracování osobních údajů nezbytné, jako například osob zajišťujících technickou podporu, servis nebo provoz počítačových systémů, programů, sítí a webových stránek, poskytovatelů datových úložišť, poskytovatelů poštovních služeb, poskytovatelů zaměstnaneckých benefitů, marketingových služeb, mzdového účetnictví, apod., probíhá veškeré zpracovávání těchto osobních údajů podle pokynů OPS a pouze v souladu s původními účely.
 • V případě informací na našich internetových stránkách a v tištěných i elektronických médiích, např. reportážní fotografie ze sportovních, kulturních a vzdělávacích akcí, je příjemcem osobních údajů veřejnost.
 • V případě výkonu našich práv mohou být předávány osobní údaje podnikatelům poskytující odborné a konzultační služby (zejména účetní, daňoví poradci, soudní znalci a administrátoři veřejných zakázek) a podnikatelé poskytující právní služby (advokáti, notáři, soudní exekutoři a insolvenční správci).
 • V žádném případě s osobními údaji neobchodujeme ani je nepředáváme třetím osobám za účelem přímého či nepřímého marketingu.

Osobní údaje nepředáváme do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářských prostor, ani žádné mezinárodní organizaci.

V případě, kdy by mělo dojít k předání do třetí země nebo mezinárodní organizaci, o tomto budete v konkrétním případě informováni. V takovém případě budete odkázáni na existenci či neexistenci rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně nebo, v případech předání uvedených v čl. 46, 47 a 49 odst. 1 GDPR, odkaz na vhodné záruky a prostředky k získání kopie těchto údajů nebo informace o tom, kde byly tyto údaje zpřístupněny.

7. Doba uchovávání:

Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování, a stanovena platným Spisovým a skartačním plánem OPS a nebo stanovena vaším souhlasem. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány, pokud se nejedná o dokumenty vybrané v souladu se zákonem k archivaci.

 • V prvé řadě budeme vaše údaje zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi.
 • V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou vaše osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 7 let, nebo do odvolání takového souhlasu.
 • V případě, že se přihlásíte k odběru obchodních sdělení, tak vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 7 let, popř. do doby vyslovení vašeho nesouhlasu s jejich dalším zasíláním.
 • Dále upozorňujeme, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).
 • Údaje získané prostřednictvím uživatelského účtu či jiným obdobným způsobem, zpracováváme po dobu využívání našeho účtu. Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu byl uživatelský účet zrušen či údaje tvořící součást provozních záloh.

8. Ochrana osobních údajů:

OPS uplatňuje vhodná bezpečnostní (technická, fyzická a organizační) opatření, která jsou přiměřeně navržena tak, aby zajišťovala ochranu osobních údajů před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, úpravami, nepovoleným zveřejněním nebo přístupem, a dalšími formami nezákonného zpracování. Přístup k osobním údajům je omezen na oprávněné příjemce, kteří tyto údaje potřebují znát. OPS udržuje ucelený systém informační bezpečnosti, jehož rozsah je úměrný rizikům spojeným se zpracováváním údajů. Tento systém je neustále aktualizován za účelem zmírnění provozních rizik a k ochraně osobních údajů při zohlednění uplatňovaných postupů. Při zpracovávání jakýchkoli citlivých osobních údajů jsou uplatňována rozšířená bezpečnostní opatření.

V některých případech OPS působí v zastoupení centrálních orgánů veřejné správy jako zpracovatel osobních údajů. Tyto osobní údaje OPS shromažďuje a zpracovává pouze podle pokynů správce a nepoužívá je ani nepředává dále k jiným vlastním účelům. OPS udržuje kontroly bezpečnosti informací, jejichž účelem je ochrana osobních údajů. Osobní informace OPS sděluje nebo přenáší pouze podle pokynů správce nebo za účelem výkonu svěřených agend.

Veškerá komunikace mezi vaším zařízením a našimi webovými servery je šifrovaná. Přihlašovací údaje jsou zahashované a všechna vaše data jsou uložena pouze na serverech v zabezpečených datových centrech s omezeným, pečlivě kontrolovaným a auditovaným přístupem.

Osobní údaje jsou zpracovávány v listinné nebo elektronické podobě neautomatizovaným způsobem. Neprovádíme tedy žádné automatizované rozhodování.

9. Webové stránky:

Při návštěvě naší webové stránky o vás můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Můžeme také zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte a které zboží je vám zobrazeno. Informace o vašem chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani sami nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě.

Přistupujete-li na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje, můžeme zpracovávat i informace o vašem mobilním zařízení (data o vašem mobilním telefonu, případné záznamy o selhání aplikace apod.).

Automaticky zpracováváme i cookies. Jejich používání jste pravděpodobně povolili při první návštěvě, můžete změnit jejich nastavení.

Soubory cookie, využití dat a podobné nástroje:

 • Webové stránky OPS mají možnost automaticky shromažďovat určité informace pomocí technologií, jako jsou soubory cookie, nástroje pro analýzu internetového prohlížeče a protokoly serveru. V řadě případů jsou informace shromažďované pomocí souborů cookie a dalších nástrojů používány neidentifikovatelným způsobem bez jakéhokoli odkazu na osobní údaje.
 • Cookie jsou malé textové soubory, které webová stránka při návštěvě ukládá prostřednictvím prohlížeče na pevný disk počítače nebo jiného zařízení. Soubory cookie lze používat k zefektivnění používání webových stránek a rovněž k přizpůsobení preferencí procházení a zlepšení funkce webových stránek. Soubory cookie slouží k řízení výkonu a shromažďování informací o tom, jakým způsobem jsou webové stránky používány, resp. k analytickým účelům. Existují dva druhy souborů cookie: soubory cookie relace, které jsou z vašeho zařízení odstraněny po opuštění webové stránky, a trvalé soubory cookie, které zůstávají ve vašem zařízení po delší dobu, resp. dokud je ručně neodstraníte.
 • V souborech protokolů serverů OPS mohou být shromažďovány informace o tom, jakým způsobem uživatelé webové stránky OPS používají (údaje o použití). Mezi tyto údaje patří mimo jiné název domény uživatele, jazyk, typ prohlížeče a operační systém, poskytovatel internetových služeb, adresa IP (internetový protokol), lokalita nebo odkaz, ze kterého jste jako uživatel na webovou stránku OPS přišel, web, který jste navštívili před příchodem na webovou stránku OPS, webová stránka, kterou navštívíte po opuštění webu OPS, a rovněž čas strávený na webu OPS. Údaje o používání webu OPS lze sledovat a využívat k hodnocení jeho výkonu a činnosti, ke zlepšení jeho designu a funkcí, nebo k bezpečnostním účelům.
 • Nastavení svého internetového prohlížeče můžete změnit tak, aby prohlížeč přijaté soubory cookie zablokoval nebo na jejich přijetí upozornil či je smazal. Případně můžete webovými stránkami OPS procházet pomocí anonymního profilu prohlížeče. Další informace o úpravách či změnách nastavení internetového prohlížeče naleznete v příručce nebo v nápovědě k prohlížeči. Pokud nesouhlasíte s použitím souborů cookie nebo podobných technologií, které ukládají informace do vašeho zařízení, musíte odpovídajícím způsobem změnit nastavení svého prohlížeče. Upozorňujeme, že některé funkce webových stránek OPS nemusejí pracovat správně, pokud zakážete příjem souborů cookie nebo výše popsané technologie.

Propojené stránky: 

 • Na webových stránkách OPS mohou být odkazy na weby třetích stran („propojené stránky“). Propojené stránky OPS není povinen hodnotit, kontrolovat ani zkoumat. Každá propojená stránka může mít vlastní podmínky použití a prohlášení o ochraně osobních údajů. Uživatelé se při používání propojených stránek musí s těmito podmínkami seznámit a dodržovat je. OPS nenese odpovědnost za zásady a postupy jakýchkoli propojených stránek a případných dalších odkazů, které se na těchto stránkách nacházejí. Tyto odkazy nepředstavují schválení propojených webů nebo jakékoli společnosti či služby ze strany OPS. OPS doporučuje uživatelům, aby se seznámili s podmínkami a odpovídajícími dokumenty těchto propojených webů dříve, než je začnou používat.

Služba Google Analytics: 

 • Webové stránky OPS mohou používat službu Google Analytics ke shromažďování informací o on-line aktivitách uživatelů, jako např. navštívené webové stránky, odkliknuté odkazy a provedená vyhledávání. OPS může tyto informace používat k sestavování zpráv a k vylepšování svého webu. Informace vytvořené soubory cookie a vaše aktuální IP adresa jsou přenášeny z vašeho internetového prohlížeče a uloženy na serverech Google. Ve vašem zastoupení Google tyto informace používá pro účely vyhodnocení způsobu používání webu OPS, tak jak bylo popsáno výše. IP adresa získaná prostřednictvím služby Google Analytics není spojena s jakýmikoli jinými daty v držení společnosti Google. Další informace o údajích shromažďovaných službou Google Analytics získáte na této adrese. Soubory cookie můžete zablokovat pomocí odpovídajících nastavení internetového prohlížeče. Doplněk internetového prohlížeče Google Analytics Opt-out je možné stáhnout zde.

10. Vaše práva:

V relevantních případech a do míry přípustné podle platného zákona máte právo se na OPS obracet za účelem uplatnění práva na:

 • právo na přístup k osobním údajům – subjekty údajů a jejich zákonní zástupci mohou požadovat informace o tom, jaké údaje o nich OPS zpracovává. Můžete nás požádat, abychom vám zaslali přehled vašich osobních údajů, a to prostřednictvím kontaktní osoby. Současně máte právo na přístup k těmto informacím týkajících se vašich osobních údajů:
 • Jaké jsou účely zpracování vašich osobních údajů
 • Jaké jsou kategorie dotčených osobních údajů
 • Kdo, kromě nás, jsou příjemci vašich osobních údajů
 • Plánovaná doba, po kterou budou vaše osobní údaje uloženy
 • Zdali máte právo požadovat od nás opravu nebo výmaz vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování
 • Informace o zdroji osobních údajů, pokud jsme je nezískali od vás
 • právo na opravu osobních údajů – subjekty údajů a jejich zákonní zástupci mají právo požádat o opravu neúplných či nesprávných osobních údajů, které se jich týkají; tím není dotčena povinnost hlásit změny týkající se osobních údajů a uvádět OPS správné a úplné osobní údaje. V případě, že se domníváte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou chybné, nás můžete kontaktovat prostřednictvím kontaktní osoby. Z důvodu urychlení opravy vašich osobních údajů a vašeho komfortu však doporučujeme upravit si své osobní údaje ve svém uživatelském profilu, ve kterém máte své osobní údaje máte pod kontrolou. Můžete zde mazat, resp. měnit základní informace o vaší osobě a měnit nastavení ohledně zasílání obchodních sdělení (popř. se z odběru obchodních sdělení odhlásit) apod.
 • právo na výmaz osobních údajů – v určitých stanovených případech má subjekty údajů a zákonný zástupce právo požadovat, aby OPS osobní údaje vymazala(výmaz se však nedotkne údajů na dokumentech, které musíme podle zákona uchovávat (např. faktury či dobropisy). Pokud vaše osobní údaje budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, může být vaše žádost odmítnuta (např. pokud za vámi evidujeme neuhrazenou pohledávku či v případě probíhajícího reklamačního řízení).
 • Upozorňujeme, že stěžejní informace o vaší platební kartě nejsou ukládány u naší společnosti, ale u naší platební brány. Proto tato data nelze z naší strany vymazat a je třeba kontaktovat platební bránu, skrze kterou jste platbu prováděli.
 • S výjimkou případů výše uvedených máte právo na výmaz v těchto případech:
 • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány
 • Odvolal/a jste svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování
 • Vznesl/a jste námitku proti zpracování os. údajů a máte za to, že při posouzení námitky vyjde najevo, že v konkrétní situaci převažuje váš zájem nad naším zájmem na zprac. těchto os. údajů
 • Osobní údaje jsou zpracovány protiprávně
 • Povinnost výmazu stanoví zvláštní právní předpis
 • Jedná se os. údaje dětí mladších 16 let
 • Své právo můžete uplatnit prostřednictvím kontaktní osoby.
 • právo na omezení zpracování osobních údajů – OPS zpracovává osobní údaje subjekty údajů a zákonných zástupců pouze v nezbytně nutném rozsahu; pokud by však subjekt údajů či zákonný zástupce měl pocit, že OPS překračuje výše stanovené účely, pro které osobní údaje zpracovává, může subjekt údajů či zákonný zástupce podat žádost, aby jeho/její osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje zpracovány v omezeném režimu (pouze uchovávány); žádost subjektu údajů pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informováni;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů – pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že provádíme zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (za předpokladu, že osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě výše zmíněných oprávněných zájmů, nebo jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, či pro statistické účely nebo pro účely vědeckého či historického významu), můžete se na nás obrátit a požádat nás o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu. V takovém případě OPS provede balanční test (test proporcionality), ve kterém porovná protichůdné zájmy, a vznesenou námitku vyhodnotí. Tuto námitku můžete vznést na kontaktní osobu.
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů – subjekt údajů nebo zákonný zástupce se může kdykoliv obrátit s podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; více informace lze nalézt na webové stránce www.uoou.cz. Budeme však rádi, pokud budete přešlapy řešit nejprve s námi. Vždy nás můžete snadno kontaktovat prostřednictvím kontakní osoby nebo telefonicky na tel. čísle +420 777 819 184.
 • odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů, pokud je toto zpracování podmíněno vaším předchozím souhlasem; tímto však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním;
 • další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Naplnění vašich práv je umožněno bezplatně a ve lhůtě do 30ti dnů od podání žádosti. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, jsme oprávněni si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si vyhrazujeme právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

OPS si dovoluje upozornit, že je povinen řádně ověřit totožnost žadatele o naplnění práv Subjektu údajů a toto ověření zdokumentovat. Existuje-li pochybnost o totožnosti Subjektu údajů, který podává žádost o informace o zpracování osobních údajů, uplatňuje některé z práv Subjektu údajů nebo dává správci podnět, může jej OPS požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení jeho totožnosti.

11. Souhlas a jeho odvolání:

Vědomým poskytnutím vašich osobních údajů berete na vědomí a souhlasíte se shromažďováním, zpracováváním a použitím těchto údajů, ve smyslu tohoto dokumentu. V případech, kdy tak vyžaduje platný zákon, budete požádáni o výslovný souhlas. Souhlas se zpracováním vašich osobních údajů ke konkrétnímu účelu máte vždy možnost odvolat prostřednictvím kontaktní osoby.

12. Automatizované rozhodování:

Při zpracování osobních údajů v rámci OPS nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů Subjektu údajů.

13. Úpravy dokumentu Informační memorandum:

OPS si vyhrazuje právo kdykoli provádět změny, úpravy a aktualizace tohoto dokumentu. Pravidelně ověřujte, zda pracujete s nejnovější verzí tohoto dokumentu.

 

Datum účinnosti tohoto dokumentu: 1.11.2022.

Omlouváme se ale v tuto chvíli je projekt ukončent